Taxaties binnen 1 week

Checklist documenten t.b.v. taxatie
Ten behoeve van de taxatie heeft de taxateur in pdf de volgende stukken nodig:

Basisgegevens opdrachtgever
 een kopie van uw legitimatie en die van uw partner
 getekende taxatieopdracht

Basisgegevens object
 het eigendomsbewijs (dit is een notariële akte)
 (eventuele) koopovereenkomst
 het energielabel / energieprestatiecertificaat
 plattegrond / tekening
Indien er sprake is van een appartementsrecht
 de splitsingsakte met bijbehorende tekening - reglement van splitsing
 (indien er sprake is van hoofd- en ondersplitsingen, alle splitsingsakten)
 de wijziging(en) op de splitsingsakte met bijlagen
 huishoudelijk reglement
 stukken VvE

(Bestuurders van VvE’s zullen, in het kader van de verordening gegevensbescherming (AVG), ons geen informatie leveren):
 uittreksel Kamer van Koophandel
 laatste balans en begroting
 laatste en voorlaatste notulen van de ALV
 het MeerJaren OnderhoudsPlan
 polis opstalverzekering/brandverzekering
 laatste afschrift van VvE bankrekening -indien geen balans bestaat, of de te leveren balans ouder is dan 18 maanden

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien het te taxeren pand niet op eigen grond gelegen is:
 akte (her)uitgifte in erfpacht
 de laatste nota t.b.v. de canon
 de erfpachtvoorwaarden
 obligatoire overeenkomst heruitgifte erfpacht met bijlagen
 laatste aankondiging wijziging canon(percentage) voor de huidige, respectievelijk komende periode


Indien in het rapport getaxeerd moet worden voor en na verbouwing:
 Verbouwingsspecificatie te downloaden (zie hieronder)
 beschrijving van de verbouwing met begroting, danwel offertes


Mits van toepassing:
 akte verklaring van erfrecht
 aanschrijving met voortgangsberichtgeving - aanwijzingsbrief tot monument
 saneringsbevel - aanwijzingsbesluit voorkeursrecht gemeenten
 huurovereenkomst en laatste brief huurverhoging
 verklaring waarom welke documenten niet beschikbaar zijn


Specifiek voor bedrijfseigendommen
 een kopie van uw legitimatie en die van uw partner UBO
 gas/elektra en water verbruik
 aanvullende lijst die u ontvangt via ons kantoor.


Dit is geen chronologische en limitatieve opsomming. In enkele gevallen heeft de taxateur naar aanleiding van zijn onderzoek aanvullende informatie/meer documenten nodig en /zij zal u daar specifiek om verzoeken.