Algemene Voorwaarden

Onderstaand vindt u informatie over de clausules/algemene voorwaarden die gehanteerd worden en uiteindelijk in de koopovereenkomst zullen worden vastgelegd. Als u een bod uitbrengt op een woning/bedrijfspand, gaan wij ervan uit dat u bekend en akkoord bent met de inhoud van deze clausules/algemene voorwaarden.No-Risk-Plus clausule
a. Koper heeft het recht om de onderhavige koopovereenkomst zonder financiële gevolgen te ontbinden indien koper bijvoorbeeld een beroep moet doen op de voorwaarde financiering, verkoop eigen woning of een andere ontbindende of opschortende voorwaarde van zijn zijde. Zie hiervoor de desbetreffende artikelen of er voorwaarden van toepassing zijn ten gunste van koper en op welke wijze. Indien koper de onderhavige koopovereenkomst onvoorwaardelijk(*) heeft gemaakt vervalt de in dit artikel opgenomen ontbindingsmogelijkheid voor koper.

b.1 Zolang koper de onderhavige koopovereenkomst niet onvoorwaardelijk(*) heeft gemaakt blijft verkoper vrij om het verkochte, genoemd in onderhavige koopovereenkomst, aan derden aan te blijven bieden en daarmee eventueel een koopovereenkomst te sluiten.

b.2 Verkoper geeft bij deze aan dat koper genoemd in onderhavige koopovereenkomst de 1e/ 2e/ 3e/ 4e koper is waarbij de No-Risk-Plus-bedenktijddagen dientengevolge cumulatief werken.

b.3 Verkoper zal koper ter stond verwittigen indien er met een derde een koopovereenkomst tot stand is gekomen waarbij de bedenktijd verlopen is dan wel er geen bedenktijd van toepassing is.

b.4 Verkoper zal koper verwittigen wanneer eventuele voorwaarden eindigen van derden. Een derde kan zijn koopovereenkomst uiteraard eerder onvoorwaardelijk(*) maken dan dat de termijnen voorschrijven. In deze vrijwaart koper partijen om deze en ook zijn informatie aan betrokken derden te verstrekken en dat hier geen sprake is van privacy-schending.

c.1 Mocht verkoper met een derde een onvoorwaardelijke(*) koopovereenkomst tot stand hebben gebracht dan zal verkoper koper genoemd onder b. de gelegenheid geven van 3 No-Risk-Plus-bedenktijddagen om de koopovereenkomst alsnog tijdig onvoorwaardelijk(*) te maken en hiervan tijdig melding te doen.

c.2 De voornoemde 3 No-Risk-Plus-bedenktijddagen zijn conform de bedenktijddagen genoemd in het artikel “Bedenktijd”.

c.3 In het geval koper niet of niet tijdig de koopovereenkomst onvoorwaardelijk(*) heeft gemaakt èn geen melding heeft gedaan zal deze koopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn.

c.4 Eventueel reclameren van een van der partijen heeft van (rechtswege) geen opschortende werking.

d.1 Indien onder het artikel “Registratie koopovereenkomst” is gekozen om de onderhavige koopovereenkomst niet te registreren is de behandelend notaris niet gerechtigd om deze alsnog op verzoek van één van de partijen te registreren. Indien notaris op verzoek van de ene partij toch overgaat tot registreren doet de notaris dat voor eigen rekening en risico. De notaris dient op eerste verzoek van de andere partij de registratie binnen één werkdag door te halen waarbij alle kosten voor de behandelend notaris zijn.

d.2 Indien onder het artikel “Registratie koopovereenkomst” is gekozen om de onderhavige koopovereenkomst wel te registreren is de behandelend notaris wel gerechtigd de onderhavige koopovereenkomst te registreren.

d.3 De tenaamstelling van de koper(s) dient te allen tijde worden gecompleteerd met “of nader te noemen (rent)meester”. Voor de koopovereenkomst geschiedt dat bij deze automatisch en buiten de koopovereenkomst is de behandelende partij (bijvoorbeeld notariskantoor, kadaster) hierbij verplicht de completering integraal door te voeren.

d.4 Eventuele kosten, voortvloeiende uit d.2, zullen worden verdeeld conform het gestelde in het artikel “Registratie koopovereenkomst”.

e.1 Ongeacht of de koopakte geregistreerd is, geeft de desbetreffende koper(s) hierbij onherroepelijke toestemming en onherroepelijke volmacht om alle werkzaamheden te (kunnen) verrichten om het gekochte aan een derde te leveren conform de onvoorwaardelijke koopovereenkomst als voornoemd in dit artikel en vrijwaart alle betrokken partijen.

e.2 Koper heeft eventueel recht op een onvoorwaardelijkheidsverklaring van de desbetreffende partijen indien koper daar prijs op stelt, dit is geen vereiste voor het laten ingaan van de 3 No-Risk-Plus-bedenktijddagen. Koper heeft geen recht op inzage/afschrift van de desbetreffende onvoorwaardelijke koopovereenkomst.

f.1 Meldingen van koper (of diens makelaar) dienen aan de verkoper èn diens makelaar èn aan de behandelend notaris te worden verstrekt. Notaris is verplicht ter stond de verkoper èn diens makelaar te verwittigen van deze melding èn ontvangst van de waarborgsom dan wel bankgarantie.

f.2 Meldingen van verkoper (of diens makelaar) dienen aan de koper èn diens makelaar (indien van toepassing) èn aan de behandelend notaris te worden verstrekt. Notaris is verplicht ter stond de koper èn diens makelaar te verwittigen van deze melding.

f.3 Als vormvereiste geldt hierbij per aangetekend schrijven, fax met verzendbevestiging, e-mail (met ontvangstbevestiging) of door partijen gezamenlijk (digitaal) getekend document.

g. Partijen vrijwaren elkaar en ondergetekende makelaar(s)(-kanto(o)r(en)) voor eventuele financiële gevolgen die deze No-Risk-Plus clausule met zich mee zal (kunnen) brengen en volmachten de behandelend notaris onherroepelijk om alle benodigde handelingen te verrichten.

h.1 (*) Onvoorwaardelijk betekent in deze No-Risk-Plus clausule dat koper afstand doet van alle eventuele nog lopende en van toepassing zijnde ontbindende èn opschortende voorwaarden(**), èn dat koper heeft voldaan aan het deponeren van de bankgarantie/waarborgsom, ongeacht of verkoper nog ontbindende en/of opschortende voorwaarden geniet.

h.2 (**) Koper verklaart hierbij expliciet hiervan op de hoogte te zijn ook voor zover het een financieringsvoorbehoud betreft. 

Voorwaarde Royement
Deze overeenkomst kan uiterlijk op (datum) ÒF binnen .. kalenderdagen na de datum gesteld in artikel 16.1b door verkoper worden ontbonden indien deze geen royement o.b.v. de koopsom (eventueel met restschuld) verkrijgt van de desbetreffende financiële instelling (eventueel i.c.m. NHG dient een eventuele restschuld (gedeeltelijk) door NHG te worden opgevangen) die op het verkochte een recht van hypotheek heeft. Verkoper is verplicht om zodra duidelijk is dat hij ingevolge deze clausule niet of niet tijdig aan zijn verplichting tot levering kan voldoen, koper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Aanvulling artikel 6.4.1/6.4.2 Verontreiniging
Het genoemde in artikel 6.4.1./6.4.2. gaat uitsluitend over (milieu) onvriendelijke vloeistoffen, wat echter niet uitsluit dat de mogelijkheid bestaat dat er een septictank(s)/ waterput(ten)/ verzinkput(ten) e.d. aanwezig kan zijn op het perceel. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de eventuele aanwezigheid van bovengenoemde kan voortvloeien.

Aanvulling artikel 5.4.3. Asbest l
Gezien de ouderdom van de woning is het mogelijk dat er asbesthoudende materialen in de woning zijn verwerkt. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van de milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.

Koopprijs en metrages
De prijs is gebaseerd op de totale onroerende zaak, situatie en de ligging. Het is niet gebaseerd op de (exacte) metrages, conform artikel 7:17 lid 6 Burgerlijk Wetboek.Verkoper verleent koper de opgelegde bevoegdheid c.q. de gelegenheid tot onderzoek naar de exacte metrages van het gekochte. De door verkoper gemelde metrages zullen, tenzij anders is overeengekomen, niet door verkoper worden vergoed. Koper vrijwaart verkoper en ondergetekende makelaar voor alle eventuele aanspraken deswege.

Ouderdomsclausule
Het is koper bekend dat de onroerende zaak een respectabele ouderdom heeft (meer dan .. jaar oud is/ bouwjaar oorspronkelijk ca. ....), wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen en is bekend met de dienovereenkomstige staat van het pand. In aanvulling en in afwijking op artikel 6.3 en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper. Koper aanvaardt alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen, in het bijzonder wat betreft de leidingen, lozingen, daken en eventuele installaties, ook voor zover die een belemmering zouden kunnen zijn voor het normale gebruik van de onroerende zaak/ het verkochte. Bij de vaststelling van de koopsom is hiermee rekening gehouden. Om dit risico te beperken heeft verkoper koper in de gelegenheid gesteld een bouwkundige inspectie uit te doen voeren. Van deze mogelijkheid heeft koper wel/geen gebruik gemaakt. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken deswege.

Derden
In aanvulling op artikel 4.1 zijn partijen overeengekomen dat er geen anderen dan bovengenoemde partijen en geen anderen dan de partijen die bij het tot stand komen van deze overeenkomst direct betrokken zijn geweest bij de akte van levering aanwezig zullen zijn.

Notariskosten
In aanvulling op artikel 2.1. accepteert de notaris door het in behandeling nemen en tot uitvoering brengen van deze akte dan ook dat de verkoper en diens makelaar geen kosten in rekening worden gebracht voor o.a. het opvragen GBA/VIS/KVK, het opvragen van servicekosten, het maken van een notariële volmacht voor verkoper voor het passeren van de akte (indien de notaris buiten een straal van 15 km van het verkochte is gevestigd) en de telefonische overboekkosten, etc. Dit artikel prevaleert dan ook t.o.v. de algemene bepaling die de notaris hanteert.

Administratiekosten
Koper is aan ondergetekende makelaar een vergoeding verschuldigd van € 300,-- inclusief BTW voor administratiekosten. Deze is verschuldigd uiterlijk binnen 2 werkdagen nadat een eventuele ontbindende of een eventuele opschortende voorwaarden is/zijn ingeroepen door koper.

Administratiekosten (koper)
Indien koper (voor bijvoorbeeld zijn financieringsaanvraag) een op papier getekende koopovereenkomst nodig heeft (hardcopy), is koper hiervoor aan ondergetekende makelaar een vergoeding verschuldigd van € 60,50 inclusief Btw voor administratiekosten. Deze is verschuldigd indien en zodra de hardcopy wordt verstrekt aan koper.

Aanvullende bepaling Wwft i.c.m. financiering
Gezien het feit dat de koper(s) geen voorwaarden (o.a. financiering/ verkoop eigen woning) hebben en koper(s) aangeven dat ze zelf over de benodigde middelen beschikken is afgesproken dat hij de benodigde bewijzen hiervan op eerste verzoek zal overhandigen aan de notaris, dit in het kader van de Wwft.

 

Versie 2017 - 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Als makelaarskantoor moeten wij de identiteit van onze eigen klanten en de wederpartij vaststellen en verifiëren.
Bij een (ver)kooptransactie moeten dus zowel de koper(s) als de verkoper(s) zich identificeren. Ook voor taxaties geldt dat wij meldingsplichtig zijn, dus wij zullen u verzoeken zich te identificeren. Bedrijven dienen tevens een geldig (recent) uittreksel van de Kamer van Koophandel te kunnen overleggen. Als “toekomstige” koper/verkoper/relatie dient u deze informatie voorafgaand aan een eventuele bieding/opdracht te allen tijde aan ons te overhandigen. Indien eventuele partijen zich niet identificeren bij ons kantoor en/of dit weigeren, dan zijn eventuele boetes opgelegd door de Wwft voor rekening van die partij.

Waarom
Vanaf 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingevoerd. Het doel is het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld en financieren van terrorisme, om de integriteit van de financiële markten te waarborgen. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de herkomst niet langer zichtbaar is. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

Natuurlijke personen
Natuurlijke personen moeten zich identificeren met een geldig paspoort/identiteitskaart of een geldig verblijfsdocument. Natuurlijke personen met de Nederlandse nationaliteit mogen zich ook met een rijbewijs identificeren. Dit dient bij ons op kantoor te gebeuren, zodat wij hiervan een foto en/of kopie kunnen maken voor ons dossier.

Rechtspersonen
Voor in Nederland gevestigde rechtspersonen geldt dat hun identiteit moet worden vastgesteld met behulp van een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel of met een door een in Nederland gevestigde (kandidaat) notaris opgemaakte akte/verklaring.


Gegevens bewaren
Als kantoor zijn wij verplicht om de Wwft-gegevens te bewaren tot vijf jaar na het einde van de opdracht tot dienstverlening of het uitvoeren van een verleende dienst.

Voor de meest gestelde vragen inzake de Wwft kunt u ook kijken op de website van de FIU.