Bijzondere bepalingen

Onderstaand vindt u informatie over de clausules/algemene voorwaarden die gehanteerd worden en uiteindelijk in de koopovereenkomst zullen worden vastgelegd. Als u een bod uitbrengt op een woning/bedrijfspand, gaan wij ervan uit dat u bekend en akkoord bent met de inhoud van deze clausules/algemene voorwaarden.

Ter verduidelijking willen wij aangeven dat een particuliere verkoper/verhuurder niet aan een mondelinge overeenstemming is gebonden met betrekking tot woonhuizen.
- Eerst dienen alle partijen hun legitimatiebewijzen zelf bij ons op kantoor te laten controleren en te laten vastleggen.
- Concept koop-/huurovereenkomst zal door ons kantoor worden opgesteld.
- Concept koop-/huurovereenkomst zal per mail naar de verkopende/verhurende partij worden gezonden ter controle.
- Na goedkeuring van de verkopende/verhurende partij zal deze naar terstond ter controle naar koper/huurder worden gezonden per mail.
- Na akkoord alle partijen zullen wij de koop-/huurovereenkomst digitaal ter ondertekening aanbieden aan alle partijen.
- Ieder ontvangt na ondertekening door alle partijen een getekende koop-/huurovereenkomst + transactiebon in zijn mail.  

 

 

Hierna volgen extra aanvullingen op de koopovereenkomst voor bestaande eengezinswoning (model 2018). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM, VastgoedPRO, VBO Makelaar, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

 

artikel 20 No-Risk-Plus clausule a. Koper heeft het recht om de onderhavige koopovereenkomst zonder financiële gevolgen te ontbinden indien koper bijvoorbeeld een beroep moet doen op de voorwaarde financiering, verkoop eigen woning of een andere ontbindende of opschortende voorwaarde van zijn zijde. Zie hiervoor de desbetreffende artikelen of er voorwaarden van toepassing zijn ten gunste van koper en op welke wijze. Indien koper de onderhavige koopovereenkomst onvoorwaardelijk(*) heeft gemaakt vervalt de in dit artikel opgenomen ontbindingsmogelijkheid voor koper.

b.1 Zolang koper de onderhavige koopovereenkomst niet onvoorwaardelijk(*) heeft gemaakt blijft verkoper vrij om het verkochte, genoemd in onderhavige koopovereenkomst, aan derden aan te blijven bieden  (en niet op o.a. op funda een vermelding van “verkocht onder voorbehoud” of “onder bod”) en daarmee eventueel een koopovereenkomst te sluiten.
b.2 Verkoper geeft bij deze aan dat koper genoemd in onderhavige koopovereenkomst de 1e/ 2e/ 3e/ 4e koper is waarbij de No-Risk-Plus-bedenktijddagen dientengevolge cumulatief werken.
b.3 Verkoper zal koper ter stond verwittigen indien er met een derde een koopovereenkomst tot stand is gekomen waarbij de bedenktijd verlopen is dan wel er geen bedenktijd van toepassing is.
b.4 Verkoper zal koper verwittigen wanneer eventuele voorwaarden eindigen van derden. Een derde kan zijn koopovereenkomst uiteraard eerder onvoorwaardelijk(*) maken dan dat de termijnen voorschrijven. In deze vrijwaart koper partijen om deze en ook zijn informatie aan betrokken derden te verstrekken en dat hier geen sprake is van privacy-schending.

c.1 Mocht verkoper met een derde een onvoorwaardelijke(*) koopovereenkomst tot stand hebben gebracht dan zal verkoper koper genoemd onder b. de gelegenheid geven van 3 No-Risk-Plus-bedenktijddagen om de koopovereenkomst alsnog tijdig onvoorwaardelijk(*) te maken en hiervan tijdig melding te doen. 
c.2 De voornoemde 3 No-Risk-Plus-bedenktijddagen zijn conform de bedenktijddagen genoemd in het artikel “Bedenktijd”.
c.3 In het geval koper niet of niet tijdig de koopovereenkomst onvoorwaardelijk(*) heeft gemaakt èn geen melding heeft gedaan zal deze koopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn.
c.4 Eventueel reclameren van een van der partijen heeft van (rechtswege) geen opschortende werking.

 

d.1 Indien onder het artikel “Registratie koopovereenkomst” is gekozen om de onderhavige koopovereenkomst niet te registreren is de behandelend notaris niet gerechtigd om deze alsnog op verzoek van één van de partijen te registreren. Indien notaris op verzoek van de ene partij toch overgaat tot registreren doet de notaris dat voor eigen rekening en risico. De notaris dient op eerste verzoek van de andere partij de registratie binnen één werkdag door te halen waarbij alle kosten voor de behandelend notaris zijn.
d.2 Indien onder het artikel “Registratie koopovereenkomst” is gekozen om de onderhavige koopovereenkomst wel te registreren is de behandelend notaris wel gerechtigd de onderhavige koopovereenkomst te registreren.
d.3 De tenaamstelling van de koper(s) dient te allen tijde worden gecompleteerd met “of nader te noemen (rent)meester”. Voor de koopovereenkomst geschiedt dat bij deze automatisch en buiten de koopovereenkomst is de behandelende partij (bijvoorbeeld notariskantoor, kadaster) hierbij verplicht de completering integraal door te voeren. 
d.4 Eventuele kosten, voortvloeiende uit d.2, zullen worden verdeeld conform het gestelde in het artikel “Registratie koopovereenkomst”.

e.1 Ongeacht of de koopakte geregistreerd is, geeft de desbetreffende koper(s) hierbij onherroepelijke toestemming en onherroepelijke volmacht om alle werkzaamheden te (kunnen) verrichten om het gekochte aan een derde te leveren conform de onvoorwaardelijke koopovereenkomst als voornoemd in dit artikel en vrijwaart alle betrokken partijen.
e.2 Koper heeft eventueel recht op een onvoorwaardelijkheidsverklaring van de desbetreffende partijen indien koper daar prijs op stelt, dit is geen vereiste voor het laten ingaan van de 3 No-Risk-Plus-bedenktijddagen. Koper heeft geen recht op inzage/afschrift van de desbetreffende onvoorwaardelijke koopovereenkomst.

f.1 Meldingen van koper (of diens makelaar) dienen aan de verkoper èn diens makelaar èn aan de behandelend notaris te worden verstrekt. Notaris is verplicht ter stond de verkoper èn diens makelaar te verwittigen van deze melding èn ontvangst van de waarborgsom dan wel bankgarantie.
f.2 Meldingen van verkoper (of diens makelaar) dienen aan de koper èn diens makelaar (indien van toepassing) èn aan de behandelend notaris te worden verstrekt. Notaris is verplicht ter stond de koper èn diens makelaar te verwittigen van deze melding.
f.3 Als vormvereiste geldt hierbij per aangetekend schrijven, fax met verzendbevestiging, e-mail (met ontvangstbevestiging) of door partijen gezamenlijk (digitaal) getekend document.

g. Partijen vrijwaren elkaar en ondergetekende makelaar(s)(-kanto(o)r(en)) voor eventuele financiële gevolgen die deze No-Risk-Plus clausule met zich mee zal (kunnen) brengen en volmachten de behandelend notaris onherroepelijk om alle benodigde handelingen te verrichten.

(*) Onvoorwaardelijk betekent in deze No-Risk-Plus clausule dat koper afstand doet van alle eventuele nog lopende en van toepassing zijnde ontbindende èn opschortende voorwaarden(**), èn dat koper heeft voldaan aan het deponeren van de bankgarantie/waarborgsom, ongeacht of verkoper nog ontbindende en/of opschortende voorwaarden geniet.

 (**) Koper verklaart hierbij expliciet hiervan op de hoogte te zijn ook voor zover het een financieringsvoorbehoud betreft.

artikel 21 Voorwaarde Royement Deze overeenkomst kan uiterlijk op XXXX (datum) ÒF binnen XXX kalenderdagen na de datum gesteld in artikel 15.1b XXXX door verkoper worden ontbonden indien deze geen royement o.b.v. de koopsom (eventueel met restschuld) verkrijgt van de desbetreffende financiële instelling (eventueel i.c.m. NHG dient een eventuele restschuld (gedeeltelijk) door NHG te worden opgevangen) die op het verkochte een recht van hypotheek heeft. Verkoper is verplicht om zodra duidelijk is dat hij ingevolge deze clausule niet of niet tijdig aan zijn verplichting tot levering kan voldoen, koper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

artikel 22 Voorwaarde verkoop eigen woning
Deze koopovereenkomst kan door koper, zonder financiële verrekening, worden ontbonden indien uiterlijk op XXXX zijn eigen woning, gelegen aan de XXXX te XXXX, niet (definitief) heeft verkocht. Voorts dient dit artikel conform artikel 15.3 te geschieden.

 

artikel 23 Aanvulling artikel 6.4.1/6.4.2 Verontreiniging Het genoemde in artikel 6.4.1./6.4.2. gaat uitsluitend over (milieu) onvriendelijke vloeistoffen, wat echter niet uitsluit dat de mogelijkheid bestaat dat er een septictank(s)/ waterput(ten)/ verzinkput(ten) e.d. aanwezig kan zijn op het perceel. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de eventuele aanwezigheid van bovengenoemde kan voortvloeien.

artikel 24 Aanvulling artikel 6.4.3 Asbest l 24.1 Gezien de ouderdom van de woning is het mogelijk dat er asbesthoudende materialen in de woning zijn verwerkt. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van de milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.
24.2 Vanaf 2024 komt er een verbod op asbestdaken en asbestgolfplaten. Voor meer info zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestbeleid. Particulieren en bedrijven mogen die dan niet meer bezitten. Men kan (mogelijk) gebruik maken van subsidieregelingen voor de verwijdering van asbest. Voor meer informatie over de eventuele subsidieregelingen wordt verwezen naar de overheid. Koper verklaart bekend te zijn met deze wetgeving en vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid en/of verwijdering van asbesthoudende stoffen/materialen kan voortvloeien.

artikel 25 Aanvulling artikel 6.11 Koopprijs en metrages De prijs is gebaseerd op de totale onroerende zaak, situatie en de ligging. Het is niet gebaseerd op de (exacte) metrages, conform artikel 7:17 lid 6 Burgerlijk Wetboek. Verkoper verleent koper de opgelegde bevoegdheid c.q. de gelegenheid tot onderzoek naar de exacte metrages van het gekochte. De door verkoper gemelde metrages zullen, tenzij anders is overeengekomen, niet door verkoper worden vergoed. Koper vrijwaart verkoper en ondergetekende makelaar voor alle eventuele aanspraken deswege. Toelichting meting gebruiksoppervlakte Onze meetinstructie is gebaseerd op NEN2580. De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

artikel 26 Ouderdomsclausule Het is koper bekend dat de onroerende zaak een respectabele ouderdom heeft (meer dan XX jaar oud is/ bouwjaar oorspronkelijk ca. XXXX), wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen en is bekend met de dienovereenkomstige staat van het pand. In aanvulling en in afwijking op artikel 6.3 en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper. Koper aanvaardt alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen, in het bijzonder wat betreft de leidingen, lozingen, daken en eventuele installaties, ook voor zover die een belemmering zouden kunnen zijn voor het normale gebruik van de onroerende zaak/ het verkochte. Bij de vaststelling van de koopsom is hiermee rekening gehouden. Om dit risico te beperken heeft verkoper koper in de gelegenheid gesteld een bouwkundige inspectie uit te doen voeren. Van deze mogelijkheid heeft koper wel/geen (XXX) gebruik gemaakt. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken deswege. 

artikel 27 Energielabel
27.1 Aan deze koopovereenkomst is wel/geen kopie van een energielabel gehecht. Het origineel dient bij de eigendomsoverdracht overhandigd te worden door de verkoper aan de koper.
27.2. Vanaf 1 januari 2015 heeft de rijksoverheid een voorlopig energielabel afgegeven voor iedere woning in Nederland. Verkoper is vanaf die datum verplicht dit voorlopige label vóór de eigendomsoverdracht definitief te laten maken. Het niet hebben van een gevalideerd label is voor rekening en risico van verkoper.
27.3. De aan het definitief maken verbonden kosten komen voor rekening van verkoper. 

artikel 28 Administratiekosten Koper is aan ondergetekende makelaar een vergoeding verschuldigd van € 300,-- inclusief b.t.w. voor administratiekosten. Deze is verschuldigd uiterlijk binnen 2 werkdagen na dat een eventuele ontbindende of een eventuele opschortende voorwaarden is/zijn ingeroepen door koper.

artikel 29 Derden In aanvulling op artikel 4.1 zijn partijen overeengekomen dat er geen anderen dan bovengenoemde partijen en geen anderen dan de partijen die bij het tot stand komen van deze overeenkomst direct betrokken zijn geweest bij de akte van levering aanwezig zullen zijn. 

artikel 30 Notariskosten In aanvulling op artikel 2.1. accepteert de notaris door het in behandeling nemen en tot uitvoering brengen van deze akte dan ook dat de verkoper en diens makelaar geen kosten in rekening worden gebracht voor o.a. het opvragen GBA/VIS/KVK, het opvragen van servicekosten, het maken van een notariële volmacht voor verkoper voor het passeren van de akte (indien de notaris buiten een straal van 15 km van het verkochte is gevestigd) en de telefonische overboekkosten, etc. Dit artikel prevaleert dan ook t.o.v. de algemene bepaling die de notaris hanteert.

artikel 31 Afspraken goedkeuring verkoper
De afspraken in deze overeenkomst zijn namens en in opdracht van onze opdrachtgever en te allen tijden onder de ontbindende voorwaarde van goedkeuring van onze opdrachtgever.  

artikel 32 Aanvullende bepaling Wwft i.c.m. financiering
Indien artikel 15.1.a. en 15.1.b. niet van toepassing zijn geld dit artikel.
Gezien het feit dat de koper(s) geen voorwaarden (o.a. financiering/ verkoop eigen woning) hebben en koper(s) aangeven dat ze zelf over de benodigde middelen beschikken is afgesproken dat hij de benodigde bewijzen hiervan op eerste verzoek zal overhandigen aan de notaris, dit in het kader van de Wwft.  

artikel 33 Hardcopykosten
Indien koper (voor bijvoorbeeld zijn financieringsaanvraag) een op papier getekende koopovereenkomst nodig heeft (hardcopy), is koper hiervoor aan ondergetekende makelaar een vergoeding verschuldigd van € 60,50,-- inclusief b.t.w. voor administratiekosten. Deze is verschuldigd indien en zodra de hardcopy wordt verstrekt aan koper. 

artikel 34 Aanvulling bij bankgarantie
Zodra de bankgarantie is gesteld, zal de behandelend notaris een afschrift hiervan ter bewijs aan ons als makelaarskantoor ter hand stellen.

artikel 35 Aanvulling bestemming
Een gegadigde heeft de opgelegde bevoegdheid om zelf informatie in te winnen over bestemmingsplannen van het voornoemde perceel via de fungerende gemeente danwel via www.ruimtelijkeplannen.nl, zowel voor het gehele als voor een gedeelte van de onroerende zaak.  

artikel 36 Vormvereiste
Eventuele (verzoeken tot) wijzigingen en/of aanvullingen in deze overeenkomst dienen via de gangbare communicatiemiddelen te worden verricht. Indien en zodra een verzoek tot wijziging of aanvulling door de betrokken partij wordt gehonoreerd, dient dit tevens schriftelijk te worden vastgelegd. Indien (verzoeken tot of gehonoreerde) wijzigingen en/of aanvullingen niet aan voornoemde vormvereiste voldoen, worden deze derhalve geacht niet tot stand te zijn gekomen.

artikel 37 Ondergetekend(e) makelaarskantoor(/-kantoren) verklaart (verklaren) van alle (hun eigen) partijen de legitimatiebewijzen te hebben gecontroleerd en daarvan de gegevens te hebben vastgelegd. 

artikel 38 Vergunde opstallen.

 

Het is partijen genoegzaam bekend dat er niet vergunde opstallen aanwezig zijn op het verkochte, het betreft o.a. xxxx. De gemeente heeft in het verleden geen handhaving toegepast. Vanwege dit feit zijn de voornoemde opstallen door partijen op nihil gewaardeerd. Koper vrijwaart verkoper en de makelaar voor alle eventuele aanspraken deswege.

 

Extra:

 

 

 

 

artikel Bezichtigingen
Koper heeft het gekochte van binnen en buiten bezichtigd. De bezichtigingen hebben plaats gevonden op xxxxx én op xxxxx. Koper heeft zich tijdens deze bezichtigingen een voldoende beeld kunnen vormen van de onroerende zaak en heeft voldoende informatie ontvangen met betrekking tot het gekochte. Koper heeft afgezien van verdere (aanvullende) onderzoeken. Tevens verklaart koper dat zij zich bij de bezichtiging van xxxxx, tijdens de onderhandelingen en bij het doornemen/toelichten van de koopovereenkomst, hebben laten bijstaan door de door koper zelf ingeschakelde aankoopmakelaar, xxxxx van xxxxx te xxxxx. 

artikel Geen eigen gebruik
Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij/zij de onroerende zaak nooit zelf feitelijk heeft bewoond en dat hij/zij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan de onroerende zaak waarvan zij op de hoogte zou zijn geweest als hij/zij de onroerende zaak zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen, dat dergelijke eigenschappen c.q. zichtbare en onzichtbare, bekende en onbekende gebreken, voor risico en rekening van koper komen. Koper erkent zijn eigen onderzoeksplicht in deze. Eventuele kosten komen voor rekening van de koper. Om dit risico te beperken heeft verkoper koper in de gelegenheid gesteld om het verkochte aan een nauwgezet (bouwkundig) onderzoek te (laten) onderwerpen. Van deze mogelijkheid heeft koper geen gebruik gemaakt.

artikel XX Voorwaarde nieuwe woning xxxxx
Deze koopovereenkomst kan door verkoper, zonder financiële verrekening, worden ontbonden indien uiterlijk op xxxx geen geschikte koop-/huurwoning is (definitief) gekocht/geaccepteerd. Voorts dient dit artikel conform artikel 15.3 te geschieden.

Plattegrond/tekening
Onze plattegrond/tekeningen zijn geen officiële bouwtekeningen, dit is een schetstekening.


Opname 
Wij hebben de mogelijkheid om (telefoon)gesprekken digitaal vast te leggen i.v.m. digitale dossiervorming, studiedoeleinden en bewijslast.

 

 

Versie 2018 - 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Als makelaarskantoor moeten wij de identiteit van onze eigen klanten en de wederpartij vaststellen en verifiëren.
Bij een (ver)kooptransactie moeten dus zowel de koper(s) als de verkoper(s) zich identificeren. Ook voor taxaties geldt dat wij meldingsplichtig zijn, dus wij zullen u verzoeken zich te identificeren. Bedrijven dienen tevens een geldig (recent) uittreksel van de Kamer van Koophandel te kunnen overleggen. Als “toekomstige” koper/verkoper/relatie dient u deze informatie voorafgaand aan een eventuele bieding/opdracht te allen tijde aan ons te overhandigen. Indien eventuele partijen zich niet identificeren bij ons kantoor en/of dit weigeren, dan zijn eventuele boetes opgelegd door de Wwft voor rekening van die partij.

Waarom
Vanaf 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ingevoerd. Het doel is het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld en financieren van terrorisme, om de integriteit van de financiële markten te waarborgen. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de herkomst niet langer zichtbaar is. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

Natuurlijke personen
Natuurlijke personen moeten zich identificeren met een geldig paspoort/identiteitskaart of een geldig verblijfsdocument. Natuurlijke personen met de Nederlandse nationaliteit mogen zich ook met een rijbewijs identificeren. Dit dient bij ons op kantoor te gebeuren, zodat wij hiervan een foto en/of kopie kunnen maken voor ons dossier.

Rechtspersonen
Voor in Nederland gevestigde rechtspersonen geldt dat hun identiteit moet worden vastgesteld met behulp van een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel of met een door een in Nederland gevestigde (kandidaat) notaris opgemaakte akte/verklaring.

Gegevens bewaren
Als kantoor zijn wij verplicht om de Wwft-gegevens te bewaren tot vijf jaar na het einde van de opdracht tot dienstverlening of het uitvoeren van een verleende dienst.

Voor de meest gestelde vragen inzake de Wwft kunt u ook kijken op de website van de FIU.